Maestría en Pedagogía Sistémica

Curs d’estiu

 

És el primer Mestratge en Pedagogia Sistèmica a escala mundial.

 

La Pedagogia Sistèmica sorgeix com una nova  corrent pedagògica que pretén facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge, incloent-hi els aspectes de relacions, de comunicació, afectius i conductuals.

 

L’enorme diversitat cultural i social que viu l’escola avui en dia, demanda un nou enfocament de l’educació que permeti integrar els sistemes familiars, socials, culturals i històrics i els desafius que representen.

 

L’aplicació de les aportacions de Bert Hellinger possibilita als docents afrontar l’educació com un tot, de manera que tant els pares com els mestres formen un equip coordinat on la confiança i el respecta mutu dóna la força i crea un terra fèrtil per tota la resta.

La Pedagogia sistèmica Cudec®, mira el Procés Educatiu amb una mirada amplia, buscant crear ponts entre l’Escola i la Família, promovent l’aprenentatge dels alumnes mitjançant el treball conjunt amb els pares i mares de família. Mirar el sistema educatiu com un entramat de relacions humanes ens permet descobrir que els alumnes aprenen quan el marc en el qual es desenvolupa l’acte educatiu està ordenat i equilibrat.

La Pedagogia Sistèmica Cudec® amb l’enfocament de Bert Hellinger permet, descriure i entén, diversos tipus i nivells de fenòmens que se susciten en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com en els contextos on aquest té lloc: el centro escolar i la llar.

Aquests sistemes no havien estat considerats prèviament com un sistema major en el qual existeixen certs ordres que mouen i regeixen cadascun d’aquests  subsistemes. La Pedagogia Sistèmica Cudec® centra l’atenció en els subsistemes, la interacció i el lloc de cadascun dels elements que ho componen per aconseguir una major funcionalitat amb un conjunt de nocions que li donen fonament:

 

·         El sistema escolar-familiar com un tot integrat.

·         Apertura entre el sistema escolar i el familiar com a resultat de les seves interaccions amb l’entorn.

·         Organització associativa entre el centre escolar i la llar familiar.

·         Reconeixement dels vincles i les relacions entre les parts del sistema.

·         Existència de l’ordre, el reordenament i l’autoregulació.

·         Presencia d’ordres de pertinència, jerarquia i equilibri entre donar i prendre de la filosofia de Bert Hellinger i la Hellinger Sciencia®.

·         La mirada cap el desenvolupament de les intel·ligències intrageneracional, intergeneracional i transgeneracional com processos multidimensionals de l’aprenentatge.

·         Fonament pedagògic constructivista.

 

¿Què ofereix la Pedagogia Sistèmica Cudec® amb l’enfocament de Bert Hellinger?

 

·         És un paradigma que permet l’observació dels vincles i la naturalesa de les relacions entre l’escola i la família.

·         Facilita el reconeixement de les relacions que s’estableixen entre tots els elements i les implicacions que sorgeixen, i on la família influeix de manera important en el resultat final.

·         Permet estructurar, analitzar, recuperar l’ordre (des de la perspectiva pedagògica) i abordar l’acte educatiu com un assumpte complex -més enllà del procés d’ensenyament-aprenentatge que succeeix principalment a l’aula.

·         És una forma de pensament educatiu basat en la idea de la totalitat i les propietats dels sistemes socials, com una anàlisi fenomenològica que complementa la informació rellevant que prové de la investigació educativa en cada centre escolar.

·         Brinda una metodologia operativa i proporciona, un camí pràctic per definir els problemes de l’aula i dissenyar soluciones.

·         Ajuda a respondre el qüestionament fonamental del procés educatiu: ¿què farem perquè les persones aprenguin amb facilitat i de forma significativa en el centre escolar i més enllà d’aquest?

 

Avalat per Hellinger Sciencia®, impartit per Grupo CUDEC® a través de Domus CUDEC® Extensió Universitària, en conveni amb Carme Tuset. 

 

 

Objectius Generals:

 

Aquest Pla d’Estudis busca la formació de  professionals vinculats amb l’educació, capaços de resoldre les problemàtiques escolars, d’aprenentatge i institucionals, mitjançant estratègies  pedagògics - sistèmiques, que els permeti l’abordatge dels problemes educatius amb una visió ampliada de la realitat, en la qual tots els sistemes socials es veuen involucrats i influeixen en l’èxit de l’educació.

Està dirigit  a professionals de l’educació: directors, orientadors, mestres, professors, pedagogs, terapeutes, psicòlegs així com a pares de família i a totes les persones involucrades i compromeses amb l’educació que desitgin profunditzar els seus coneixements en el món sistèmic i educatiu.

 

 

Pla d’estudis i estructura del Postgrau:

 

BLOC 1, online

12 assignatures, 6 cada any (2 anys)

Cursant-la a través de la nostra plataforma universitària

 

 

Pla d’Estudis de Mestratge:

 

·         Aportacions Filosòfiques al Pensament Educativa

·         Principis de Pedagogia Sistèmica

·         Aprenentatge i Pedagogia Sistèmica

·         Principis de la Teoria de Sistemes i els Sistemes Educatius

·         EL Docent en la Pedagogia Sistèmica

·         Investigació Educativa

·         Macro-Sistema Educatiu

·         El Camp Escolar

·         Planificació i  Estratègies Docents

·         Problemes  i Reptes Actuals de l’Educació

·         El Currículum en la Perspectiva Sistèmica

·         Seminari d’Investigació

 

 

BLOC 2,  Desenvolupament Humà

Un estiu en el campus de la Universitat del Grup CUDEC®

 

6 assignatures per estiu

 

 

BLOC 3, Pràcticum

Al teu  país i ciutat d’origen en el centre vinculat a la Universitat del Grup CUDEC®

 

DIPLOMAT EN PEDAGOGIA SISTÈMICA CUDEC

AMB L’ENFOCAMENT DE BERT HELLINGER

 

14 mòduls en seu del teu país i ciutat d’origen (amb continguts pràctics, treball de profundització sistèmic vivencial i elaboració de dinàmiques d’acord als continguts) amb valor extracurricular.

 

12 mòduls intensius. 2 dies, un cap de setmana mensual

Dissabtes de 10,00 a 20,00 hores.

Diumenges de 10,00 a 14,00 hores.

 

2 mòduls residencials. 3 dies programats en cap de setmana

Els mòduls  7 i 14 són mòduls residencials, on es realitza un treball personal profund

Divendres de 10,00  cap endavant

Dissabte de 10,00 cap endavant

Diumenge de 10,00 a 14,00 hores.

 

 

Els alumnes realitzaran sota la supervisió dels instituts o centres seu del diplomat en Pedagogia Sistèmica CUDEC:

 

1.     Projecte d’elaboració d’autobiografia, biografies de pares i mares, genograma

2.     Documentació de casos pràctics, sota lineaments i protocols universitaris supervisats pels coordinadors dels instituts o centres seu del diplomat.

3.     Com projecte de titulació, elaborarà un treball d’investigació per  elaboració de tesis. Requisit SEP de titulació del Mestratge.

 

 

Requisits documentals i acadèmics:

 

Requisits per mexicans:

 

·         Formulari d’inscripció

·         Títol i Cèdula Professional  (original i 2 còpies)

·         Certificat Total d’Estudis de Llicenciatura (original i 2 còpies)

·         Acta de Naixement (original i 2 còpies)

·         Currículum Vitae

·         6 fotografies recents mida infantil, blanc i negra, en paper mate.

·         Carta de motius del perquè desitja cursar l’especialitat/mestria

 

Requisits per altres nacionalitats:

 

·         Formulari d’inscripció

·         Títol i Cèdula Professional  postil·lats pel seu Ministeri d’Educació (original i 2 còpies) 

·         Certificat Total d’Estudis de Llicenciatura postil·lats pel seu Ministeri d’Educació (original i 2 còpies)

·         Acta de Naixement postil·lada (original i 2 còpies)

·         Currículum Vita

·         6 fotografies recents mida infantil, blanc i negre, en paper mate.

·         Carta de motius del perquè desitja cursar l’especialitat/mestratge

 

 

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001